ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ αποτελεί βασικό μέλημά μας. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας.

Α. Ποια δεδομένα συλλέγουμε 

Τα προσωπικά στοιχεία των μελών μας, τα οποία παρέχουν οι ίδιοι, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών μας και αφορούν ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας και στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης, στους χώρους του γυμναστηρίου λειτουργεί κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης. Τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται για (α) λόγους ασφαλείας, προστασίας προσώπων και αγαθών, (β) λογιστικούς, και (γ) επικοινωνίας με τα μέλη μας –αποκλειστικά και μόνο από τον Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Β. Τι επεξεργασία υφίστανται τα δεδομένα 

Τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών του Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Σε αυτές περιλαμβάνεται η χρησιμοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας για ενημέρωση των μελών μας με θέματα σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας, αλληλογραφία σχετική με την επίλυση τυχόν προβλημάτων και αποριών που προκύπτουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, καθώς σποραδικές επικοινωνίες για πληροφόρηση σχετικά με πιθανές προσφορές του Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ προς τα μέλη του.

Οι χρήστες ευθύνονται για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων από αμέλεια, ή με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Γ. Γνωστοποίηση δεδομένων 

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των υπηρεσιών μας και την διεκπεραίωση της αναγκαίας ηλεκτρονικής ή άλλης αλληλογραφίας. 

Ο Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ δηλώνει ρητά ότι σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει προσωπικά στοιχεία, που υποβάλλονται οικειοθελώς, σε τρίτους. 

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά και μόνον προς τις αρμόδιες αρχές. 

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για ανεπιθύμητη επικοινωνία. 

Δ. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα 

Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα -Κανονισμός 2016/679, Ν. 2472/1997, Οδηγία 1/2011 και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation -GDPR), και υπόκεινται σε επικαιροποίηση. 

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση και κοινολόγηση ή πρόσβαση χρήση χωρίς άδεια. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε τοπική βάση δεδομένων δεν συνδέεται στο Διαδίκτυο. Στη βάση δεδομένων έχει πλήρη πρόσβαση μόνο η Διεύθυνση του Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ και μερική πρόσβαση οι πιστοποιημένοι χρήστες-εργαζόμενοι του Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ.  Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Ε. Διάρκεια τήρησης των δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Όσο είναι απαραίτητα για τον σκοπό της συλλογής τους, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας

Όσο είναι απαραίτητα για να συμμορφωθούμε με τυχόν νομικές μας υποχρεώσεις 

ΣΤ. Τα δικαιώματά σας 

Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εφαρμοστέες ελληνικές και ενωσιακές διατάξεις, ιδίως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

Ειδικότερα, τηρουμένου του νομοθετικού πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως κάθε φορά ισχύει, έχετε το δικαίωμα:

Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Να ζητήσετε να σας παρέχουμε πληροφορίες σε σχέση με προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς

Να ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς

Να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν

Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν

Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον συντρέχει προς τούτο νόμιμος λόγος

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι αρμόδια για κάθε ζήτημα που άπτεται της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτήν για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα, εφόσον άπτεται των αρμοδιοτήτων της

Όταν η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων εξαρτάται από αποκλειστικά δικές μας ενέργειες, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και της νομιμότητας του αιτήματός σας, ζητώντας ενδεχομένως πρόσθετες πληροφορίες από εσάς για το σκοπό αυτό. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μηνός που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αιτιολογημένη ανάγκη παράτασης του διαστήματος αυτού. 

Ο Κανονισμός 2016/679 που είναι εφαρμοστέος για την προστασία προσωπικών δεδομένων εντός της ΕΕ είναι διαθέσιμος στον επίσημο ιστότοπο της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

Ζ. Γνωστοποίηση Αλλαγών 

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω όρων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. 

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω όροι υποστούν οποιαδήποτε μεταβολή, θα παρέχεται ενημέρωση με ανακοινώσεις μέσω του ιστότοπο μας https://as-perathess.gr 

 Η. Επικοινωνία-Αιτήματα 

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, διευκρίνιση ή αίτημα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας στο 2313041359 & [email protected]